Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ez a weboldal sütiket használ a helyes működéséhez, valamint személyre szabott tartalmak megjelenítéséhez. Ön az oldal böngészésével beleegyezik a sütik használatába. További információ

Értettem

Tisztelt Látogató!

 

Ez az weboldal ún. sütiket használ bizonyos szolgáltatások biztosításához,  harmadik fél által anonim módon gyűjtött látogatási statisztikák készítéséhez, illetve célzott hirdetések megjelenítéséhez. A Google által gyűjtött adatokról egyebek mellett itttájékozódhat.

 

A sütik kis méretű adatcsomagok, fájlok, melyeket a legtöbb böngésző alapbeállítás szerint automatikusan fogad és tárol az Ön gépén, illetve visszaküldi az adott weboldal meglátogatásakor. Természetesen Önnek bármikor módja van böngészőjében a sütik törlésére, letiltására, szükség esetén újbóli engedélyezésére. Mindazonáltal a sütik letiltásával oldalunk számos funkciója nem használható. Így például, de nem kizárólag, nem használható webáruházunk, nem tud fórumunkban hozzászólást írni, szakértőinkhez kérdést intézni. Ön az oldalunk böngészésével elfogadja a sütik használatát, amennyiben letiltotta azokat, tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások nem vagy nem megfelelően működnek.

 

Népszerűbb böngészők beállításairól az alábbi oldalakon olvashat:

 

Chrome

 

Firefox

 

Internet Explorer

Középiskolai tanulmányi ösztöndíj

Vaja Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

14/2022. (I.28.)

határozata

 

Vaja Város Önkormányzata középiskolai tanulmányi ösztöndíja

2021/2022. tanév I. félévi pályázati kiírás

 

A Képviselő-testület:

Az állandó vajai lakcímmel rendelkező középiskolás fiatalokat tanulmányi ösztöndíjban kívánja részesíteni azzal a céllal, hogy a tudás rangját ezzel is kifejezésre juttassa, a tanulás értékét megbecsülje, a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok munkáját követendő példaként elismerje.

 

Az ösztöndíj elnyerése érdekében félévente pályázatot kell benyújtani a középiskolás fiatalnak a település Képviselő-testületének címezve.

 

I./ Az ösztöndíjra pályázhat az a vajai diák, aki

1.) Állandó vajai lakos (és ezt lakcímkártyával igazolja)

2.) Az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfokú iskolarendszerben, nappali tagozaton tanul Vaja településen vagy más városban (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző, szakiskola 9-10. évfolyam stb.) (Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni.)

3.) Követelmény, hogy a pályázó legutóbbi iskolai félévének tanulmányi átlageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 4,5 legyen.

II./ A pályázat mellé csatolandó igazolások, mellékletek:

1.) Pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályázóról szükséges információkat. A pályázati űrlap a település honlapjáról letölthető, illetve az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán átvehető.

2.) KRÉTA rendszerből kinyomtatott félévi értesítő, osztályfőnöki és szülői aláírással, valamint bélyegzővel ellátva

3.) Iskolalátogatási igazolás, illetve a közös háztartásban élők iskolalátogatási igazolását is (16 évesnél idősebb testvérek esetén) a tanulói jogviszony fennállásáról.

4.) A család (az egy háztartásban élő keresők, munkáltató által kiállított utolsó 3 havi) jövedelemigazolása (a munkáltatói igazolás nem elég!), melynek összege nem haladhatja meg a jelenlegi öregségi nyugdíj összegének négyszeresét (114.000.- Ft/fő).

5.) Családi pótlék igazolása.

6.) Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, nyelvi, - számítógépes stb. vizsga vagy végzettség megszerzésének hiteles igazolása.

7.) Előnyt jelent, ha állandó lakhelyén vagy képzési helyén igazoltan közösségi szolgálatot teljesít. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 15. pont alapján: közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása) vagy igazoltan önkéntes munkát végez.

 

III./ Elnyerhető támogatás összege:

Maximális támogatási összeg: 30.000.- Ft/félév

 

IV./ A Képviselő-testület a pályázatokat az alábbi módon írja ki és bírálja el:

 • A 2021/2022-es tanév első félévi ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja:
 1. január 29.
 • A pályázatok beadási határideje: 2022. február 11.  

(Polgármesteri Hivatal)

 • A pályázatok elbírálási határideje: 2022. február 15.  
 • Az eredmény közzététele: a támogatottak kiértesítése mellett a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a település honlapján, és az Önkormányzat lapjában.
 • A 2021/2022-es tanév első félévének idejére támogatott diákok kihirdetésére és a támogatási szerződések átadására a 2022. február hónapban kerül sor, a Vajai Polgármesteri Hivatalban. (helyszín)
 • A tanulmányi ösztöndíjak folyósítása egy összegben történik, a kihirdetést követő 30 napon belül.
 • Az Önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatott elköltözik a településről, a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan magatartást tanúsít, amely miatt fegyelmi eljárás indul ellene.
 • A pályázat eredménye nyilvános: a diák annak benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. A döntés részletes indoklásáról az Önkormányzat kizárólag magának a pályázónak és szüleinek ad felvilágosítást. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.melléklet

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00022 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vaján és térségében  – kedvezményezett térségek” című pályázat

ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP

A pályázati űrlap kitöltése kötelező! Amennyiben a pályázat kitöltése kézzel történik, kérjük NYOMTATOTT NAGY BETŰKET használjon!

 

1.A PÁLYÁZÓ ADATAI

1.1.Személyes adatok

Név:

 

Lakcím:

 

Szül.hely, idő:

 

Anyja leánykori neve:

 

Lakóhely (állandó lakcím):

 

 

1.2.Tanulmányokra vonatkozó adatok

Tanulói jogviszonya  

Középiskolai tanuló

 

Megkezdett évfolyam száma a …………………  tanévben:

 

Középiskolai  tanulmányai során ismételt-e évfolyamot (kérjük aláhúzással jelölje):

IGEN  /  NEM

………………. év … félévi tanulmányi átlaga (hagyományos átlagszámítás szerint, a magatartás és szorgalom jegyek kivételével):

 

A kiválasztás alapjául szolgáló tanulmányi átlag valamely tantárgyi osztályzata elégtelen (kérjük aláhúzással jelölje):

IGEN  /  NEM

Igazolatlan hiányzások száma …………. tanév … félévében (órában):

 

Igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári megrovásban részesült a ………….. tanév … félévében (kérjük aláhúzással jelölje):

IGEN  /  NEM

Részesül-e más (tanulmányi/szociális) ösztöndíjban:

(IGEN válasz esetén az ösztöndíj típusa/összege):

IGEN  /  NEM

 

 

 

 

 

 

1.3.Kapcsolattartási adatok

E-mail cím: ……………………………………………………….

Telefonszám: ……………………………………………………..

 

 1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Az intézmény neve: ……………………………………………………………………..

Címe: ……………………………………………………………………………………

OM azonosítója: ………………………………………………………………………...

 

 1. NYILATKOZATOK

3.1.Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

3.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges igazolásokat megkérje.

3.3. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett, már kiutalt ösztöndíjat a folyósító szerv visszaköveteli.

3.4. Az ösztöndíj folyósítását (kitöltendő) a ………………………………………………….. – nál (hitelintézet neve) vezetett

…………………………… - …………………………… - …………………………… számú bankszámlára átutalni szíveskedjenek.

                                            

 

 

Kelt: ………………., ……… év ……………………… hó …… nap

 

 

 

Aláírás (kiskorú pályázó esetén törvényes képviselő is aláír):

 

 

 

 

 

………………………………………………………………

Pályázó                                       Szülő/Törvényes képviselő

 

 

Tájékoztató

 

Értesítem a Vaja tóparton élő lakosokat, hogy

 1. január 18-án /kedden/ az áramszolgáltatás szünetel.

 

Az E-On munkatársai a hiba kijavításán dolgoznak.

 

Kérem megértésüket!

 

/:Tisza  Sándor  Rajmund:/

polgármester


TÁJÉKOZTATÓ

 

Értesítem  a  Tisztelt  lakosságot,  hogy  a

 

Polgármesteri  Hivatalban

 1. 01. 18. napjától –  határozatlan  ideig

 

a  járványügyi  helyzetre  való  tekintettel

 

ügyintézésre  a  06/44-584-018  telefonszámon,

vagy  személyesen

a  Polgármesteri  Hivatal  ügyfélterében  van  lehetőség.

 

Kérem  a  Tisztelt  lakosság  megértését!

 

 

/:Tisza  Sándor  Rajmund:/

polgármester

 

H I R D E T M É N Y

2023. szeptember 14.

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY DR. BÍRÓ ENIKŐ ÜGYVÉD 2023. SZEPTEMBER 14-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) DE. 8.30 ÓRÁTÓL INGYENES JOGI TANÁCSADÁST TART A VAJAI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN. A KÖVETKEZŐ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONT: 2023. SZEPTEMBER...

Pályázat SEGÉDMUZEOLÓGUS munkakör betöltésére.

2023. augusztus 22.

a Magyar Nemzeti Múzeumpályázatot hirdetSEGÉDMUZEOLÓGUSmunkakör betöltésére A jogviszony időtartama:határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővelFoglalkoztatás jellege: heti 40 óraA munkavégzés helye: MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye 4562 Vaja...

Környezetvédelmi engedély

2023. július 18.

Határozat

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS LAKOSSÁGI FÓRUM MEGHÍVÓ

2023. július 12.

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS LAKOSSÁGI FÓRUM MEGHÍVÓ

Büfé üzemeltetésre pályázati kiírás

2023. június 22.

Pályázati kiírás büfé céljára szolgáló helyiség bérbeadására Vaja Város Önkormányzata (4562. Vaja, Damjanich u. 71.) mint Bérbeadó, a tulajdonában lévő Vaja 2301 hrsz. „Látogatói központ büféje” megnevezésű ingatlan bérbeadására a...

Nyírség-Szatmár-Bereg kisvíztereinek rehabilitációjának előzetes vizsgálata

2023. május 11.

Nyírség-Szatmár-Bereg kisvíztereinek rehabilitációjának előzetes vizsgálata Határozat

Határozat

2023. május 04.

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 8/2023. (IV. 24.) HATÁROZATA A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívásról

Álláshírdetés intézményvezető (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére

2023. április 28.

Álláshírdetés intézményvezető (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére Társulási Tanács 8_2023.(IV. 24.) határozata

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE

2023. április 24.
KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021.05.28 napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján, Vaja...

Közlemény

2023. március 29.

Közlemény

Álláspályázatok

2023. március 17.

A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Közönségkapcsolati szakember munkakör betöltésére. A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Teremőr munkakör betöltésére.

Vajai főfolyás vízrendezése

2023. március 07.

Vajai főfolyás vízrendezése.pdf

Közmeghallgatás tartásának elrendelése

2023. március 07.

Közmeghallgatás tartásának elrendelése.pdf

OMSZ tájékoztató

2023. február 13.
OMSZ tájékoztató

HIRDETMÉNY

2023. február 07.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály.

TÁJÉKOZTATÁS

2022. december 01.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Vaja Város Képviselő-testülete a 18/2022.(XI.09.) önkormányzati rendeletével 2022. december 1. napjától módosította a temetkezési díjakat az alábbiak szerint: 1./ Sírhelyek díja 25 évre :...

HIRDETMÉNY

2022. november 09.

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT ÜZEMELTETI VAJA TELEPÜLÉS SZENNYVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉT. ÜZEMELTETÉSI FELADATOK KERETÉBEN 2022.11.14. – 2022.12.01. KÖZÖTT FÜSTGENERÁTOROS ELLENŐRZÉST HAJTANAK VÉGRE VAJA SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZATON,...

HIRDETMÉNY

2022. október 27.

HIRDETMÉNY ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY OKTÓBER 28. NAPJÁTÓL - MÁRCIUS 17. NAPJÁIG A TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD RENDSZER MŰKÖDTETÉSE A SZ.SZ.B.MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VALAMENNYI JÁRÁSI IDVATALÁBAN FELFÜGGESZTÉSRE KERÜL. A MÁTÉSZALKAI JÁRÁSI HIVATAL...

TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD

2022. augusztus 30.

HIRDETMÉNY ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A SZ. B. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MÁTÉSZALKAI JÁRÁSI HIVATALÁNAK TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDJE SZEPTEMBER 05. NAPJÁTÓL MINDEN HÉTFŐI NAPON 12.30 ÓRÁTÓL – 14.00 ÓRÁIG TART ÜGYFÉLFOGADÁST A...

Inkubátorház

2022. július 15.

Határozat

Tarló- és növényi hulladék égetésének szabályai

2022. június 24.

Tarló- és növényi hulladék égetésének szabályai.pdf

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai

2022. június 24.

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai.pdf

Mg-i gépek és aratás tűzvédelmi szabályai

2022. június 24.

Mg-i gépek és aratás tűzvédelmi szabályai.pdf

Bejelentőlap engedélyezett égetéshez

2022. június 24.

Bejelentőlap engedélyezett égetéshez.pdf

Közlemény

2022. június 09.

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezésieljárásról.

Veszettség vírus

2022. április 12.
Veszettség vírus

 

 

 

top 3 2 1 16 sb1 2018 00018 c fekvo

 

efop 1 5 3 16 2017 00022 c fekvo nyomdai konzorciumi név

 

top 5 3 1 16 sb1 2017 00009 c fekvo nyomdai

 

mfp falutabla sablon 50x60cm

 

efop 4 1 7

 

efop 4 1 7

 

1826031607 c fekvo nyomdai 1

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.