Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ez a weboldal sütiket használ a helyes működéséhez, valamint személyre szabott tartalmak megjelenítéséhez. Ön az oldal böngészésével beleegyezik a sütik használatába. További információ

Értettem

Tisztelt Látogató!

 

Ez az weboldal ún. sütiket használ bizonyos szolgáltatások biztosításához,  harmadik fél által anonim módon gyűjtött látogatási statisztikák készítéséhez, illetve célzott hirdetések megjelenítéséhez. A Google által gyűjtött adatokról egyebek mellett itttájékozódhat.

 

A sütik kis méretű adatcsomagok, fájlok, melyeket a legtöbb böngésző alapbeállítás szerint automatikusan fogad és tárol az Ön gépén, illetve visszaküldi az adott weboldal meglátogatásakor. Természetesen Önnek bármikor módja van böngészőjében a sütik törlésére, letiltására, szükség esetén újbóli engedélyezésére. Mindazonáltal a sütik letiltásával oldalunk számos funkciója nem használható. Így például, de nem kizárólag, nem használható webáruházunk, nem tud fórumunkban hozzászólást írni, szakértőinkhez kérdést intézni. Ön az oldalunk böngészésével elfogadja a sütik használatát, amennyiben letiltotta azokat, tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások nem vagy nem megfelelően működnek.

 

Népszerűbb böngészők beállításairól az alábbi oldalakon olvashat:

 

Chrome

 

Firefox

 

Internet Explorer

Középiskolai tanulmányi ösztöndíj

Vaja Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

14/2022. (I.28.)

határozata

 

Vaja Város Önkormányzata középiskolai tanulmányi ösztöndíja

2021/2022. tanév I. félévi pályázati kiírás

 

A Képviselő-testület:

Az állandó vajai lakcímmel rendelkező középiskolás fiatalokat tanulmányi ösztöndíjban kívánja részesíteni azzal a céllal, hogy a tudás rangját ezzel is kifejezésre juttassa, a tanulás értékét megbecsülje, a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok munkáját követendő példaként elismerje.

 

Az ösztöndíj elnyerése érdekében félévente pályázatot kell benyújtani a középiskolás fiatalnak a település Képviselő-testületének címezve.

 

I./ Az ösztöndíjra pályázhat az a vajai diák, aki

1.) Állandó vajai lakos (és ezt lakcímkártyával igazolja)

2.) Az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfokú iskolarendszerben, nappali tagozaton tanul Vaja településen vagy más városban (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző, szakiskola 9-10. évfolyam stb.) (Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni.)

3.) Követelmény, hogy a pályázó legutóbbi iskolai félévének tanulmányi átlageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 4,5 legyen.

II./ A pályázat mellé csatolandó igazolások, mellékletek:

1.) Pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályázóról szükséges információkat. A pályázati űrlap a település honlapjáról letölthető, illetve az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán átvehető.

2.) KRÉTA rendszerből kinyomtatott félévi értesítő, osztályfőnöki és szülői aláírással, valamint bélyegzővel ellátva

3.) Iskolalátogatási igazolás, illetve a közös háztartásban élők iskolalátogatási igazolását is (16 évesnél idősebb testvérek esetén) a tanulói jogviszony fennállásáról.

4.) A család (az egy háztartásban élő keresők, munkáltató által kiállított utolsó 3 havi) jövedelemigazolása (a munkáltatói igazolás nem elég!), melynek összege nem haladhatja meg a jelenlegi öregségi nyugdíj összegének négyszeresét (114.000.- Ft/fő).

5.) Családi pótlék igazolása.

6.) Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, nyelvi, - számítógépes stb. vizsga vagy végzettség megszerzésének hiteles igazolása.

7.) Előnyt jelent, ha állandó lakhelyén vagy képzési helyén igazoltan közösségi szolgálatot teljesít. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 15. pont alapján: közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása) vagy igazoltan önkéntes munkát végez.

 

III./ Elnyerhető támogatás összege:

Maximális támogatási összeg: 30.000.- Ft/félév

 

IV./ A Képviselő-testület a pályázatokat az alábbi módon írja ki és bírálja el:

 • A 2021/2022-es tanév első félévi ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja:
 1. január 29.
 • A pályázatok beadási határideje: 2022. február 11.  

(Polgármesteri Hivatal)

 • A pályázatok elbírálási határideje: 2022. február 15.  
 • Az eredmény közzététele: a támogatottak kiértesítése mellett a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a település honlapján, és az Önkormányzat lapjában.
 • A 2021/2022-es tanév első félévének idejére támogatott diákok kihirdetésére és a támogatási szerződések átadására a 2022. február hónapban kerül sor, a Vajai Polgármesteri Hivatalban. (helyszín)
 • A tanulmányi ösztöndíjak folyósítása egy összegben történik, a kihirdetést követő 30 napon belül.
 • Az Önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatott elköltözik a településről, a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan magatartást tanúsít, amely miatt fegyelmi eljárás indul ellene.
 • A pályázat eredménye nyilvános: a diák annak benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. A döntés részletes indoklásáról az Önkormányzat kizárólag magának a pályázónak és szüleinek ad felvilágosítást. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.melléklet

 

EFOP-1.5.3-16-2017-00022 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vaján és térségében  – kedvezményezett térségek” című pályázat

ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP

A pályázati űrlap kitöltése kötelező! Amennyiben a pályázat kitöltése kézzel történik, kérjük NYOMTATOTT NAGY BETŰKET használjon!

 

1.A PÁLYÁZÓ ADATAI

1.1.Személyes adatok

Név:

 

Lakcím:

 

Szül.hely, idő:

 

Anyja leánykori neve:

 

Lakóhely (állandó lakcím):

 

 

1.2.Tanulmányokra vonatkozó adatok

Tanulói jogviszonya  

Középiskolai tanuló

 

Megkezdett évfolyam száma a …………………  tanévben:

 

Középiskolai  tanulmányai során ismételt-e évfolyamot (kérjük aláhúzással jelölje):

IGEN  /  NEM

………………. év … félévi tanulmányi átlaga (hagyományos átlagszámítás szerint, a magatartás és szorgalom jegyek kivételével):

 

A kiválasztás alapjául szolgáló tanulmányi átlag valamely tantárgyi osztályzata elégtelen (kérjük aláhúzással jelölje):

IGEN  /  NEM

Igazolatlan hiányzások száma …………. tanév … félévében (órában):

 

Igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári megrovásban részesült a ………….. tanév … félévében (kérjük aláhúzással jelölje):

IGEN  /  NEM

Részesül-e más (tanulmányi/szociális) ösztöndíjban:

(IGEN válasz esetén az ösztöndíj típusa/összege):

IGEN  /  NEM

 

 

 

 

 

 

1.3.Kapcsolattartási adatok

E-mail cím: ……………………………………………………….

Telefonszám: ……………………………………………………..

 

 1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Az intézmény neve: ……………………………………………………………………..

Címe: ……………………………………………………………………………………

OM azonosítója: ………………………………………………………………………...

 

 1. NYILATKOZATOK

3.1.Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

3.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat kezelje, a szükséges igazolásokat megkérje.

3.3. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett, már kiutalt ösztöndíjat a folyósító szerv visszaköveteli.

3.4. Az ösztöndíj folyósítását (kitöltendő) a ………………………………………………….. – nál (hitelintézet neve) vezetett

…………………………… - …………………………… - …………………………… számú bankszámlára átutalni szíveskedjenek.

                                            

 

 

Kelt: ………………., ……… év ……………………… hó …… nap

 

 

 

Aláírás (kiskorú pályázó esetén törvényes képviselő is aláír):

 

 

 

 

 

………………………………………………………………

Pályázó                                       Szülő/Törvényes képviselő

 

Helyi Választási Iroda

4562 Vaja, Damjanich u. 71.

 

 

A Vaja Helyi Választási Iroda Vezetőjének

1/2024. (IV. 04.) számú közleménye

 

A Vajai Helyi Választási Iroda Vezetőjekénta választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdéseialapján az alábbi

k ö z l e m é n y t

 

adom ki:

 

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásána polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Vaja településen: 82

 

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma Vaja  településen: 28

 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig kell a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 4562 Vaja, Damjanich u. 71.) bejelenteni.

 

Jelenközleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 4562 Vaja, Damjanich u. 71., e-mail: .).A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2024. április 4. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2024. április 7-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

 

Kifogást a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.  

A kifogást írásban lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

 1. a) a jogszabálysértés megjelölését,
 2. b) a jogszabálysértés bizonyítékait és
 3. c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét),
 4. d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét.

 

A kifogás tárgyi illetékmentes.

I n d o k o l á s

 

AVe. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azazaz Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 28. § (1) bekezdéseszerint 2024. április 4-én.

A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – az IM rendelet 28.§ (2) bekezdésének megfelelően a 2024. április 3-i -adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 

Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akita 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

A központi névjegyzéknek–a „Nemzeti Választási Rendszer”(NVR) informatikai alkalmazás útján közzétett – adatai szerint, Vaja település választópolgárainak száma 2024. április 3. napján 2709 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 28, míg 3 %-a felfelé kerekítve 82.

 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2024. május 6-án (hétfő)16.00 óráig - kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

 

Jelen közleményta hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közleménykiadásának napján– a Vaja Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.vaja.hu internetes oldalon történő megjelenés útján - gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletének XIII. 8. pontján alapul.

 

 

Vaja, 2024. április 04.            

 

 

 

 

Tisza Erika

Választási Iroda Vezetője

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

2024. május 06.

Helyi Választási Iroda V e z e t ő j é t ő l Vaja, Damjanich u. 71. T Á J É K O Z T A T Ó A...

Pályázat Bölcsöde vezető munkakör betöltésére

2024. április 30.

Pályázat Bölcsöde vezető munkakör betöltésére

Petne Broiler Kft. egységes környezethasználati engedély

2024. április 26.

Petne Broiler Kft. egységes környezethasználati engedély.pdf

Pályázati kiírás

2024. április 26.

Pályázati kiírás büfé céljára szolgáló helyiség bérbeadására Vaja Város Önkormányzata (4562 Vaja, Damjanich u. 71.) mint Bérbeadó, a tulajdonában lévő Vaja 2301 hrsz. ,,Látógatói központ büféje” megnevezésű ingatlan bérbeadására a...

HIRDETMÉNY

2024. április 22.
HIRDETMÉNY

Bővebben ... 

A Vaja Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2024. (IV. 04.) számú közleménye

2024. április 04.

Helyi Választási Iroda 4562 Vaja, Damjanich u. 71. A Vaja Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2024. (IV. 04.) számú közleménye A Vajai Helyi Választási Iroda Vezetőjekénta választási eljárásról szóló 2013. évi...

HIRDETMÉNY Húsvéti ajándékcsomag

2024. március 25.

H I R D E T M É N Y Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Vaja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 28-án tartott ülésén hozott 78/2024. (II.28.) számú határozatával úgy...

Közlemény közmeghallgatásról

2024. február 15.

Közlemény közmeghallgatásról

Végzés közmeghallgatásra

2024. február 15.

Végzés közmeghallgatásra

Veszettség miatt ebzárlat elrendelése

2024. január 31.

Veszettség miatt ebzárlat elrendelése

Veszettség

2024. január 31.

A Lakosság Figyelmébe! 2023 őszétől az ukrán határ közelében több esetben rókákban, kutyákban, macskákban veszettség vírusa került kimutatásra. A magyarországi rókaállomány veszettséggel való fertőzöttségének kizárása; a veszettség esetleges megjelenésének minél...

Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Kertész munkakör betöltésére

2024. január 26.

a Magyar Nemzeti Múzeumpályázatot hirdetKertész munkakör betöltésére A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővel Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra A munkavégzés helye: MNM...

Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Közönségkapcsolati szakember munkakör betöltésére

2024. január 26.

a Magyar Nemzeti Múzeumpályázatot hirdet Közönségkapcsolati szakembermunkakör betöltésére A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővel Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra A munkavégzés helye:...

H I R D E T M É N Y

2023. december 01.

H I R D E T M É N Y ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY DR. BÍRÓ ENIKŐ ÜGYVÉD DECEMBER 07-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) DE. 8.30 ÓRÁTÓL INGYENES JOGI TANÁCSADÁST TART A...

Múzeumpedagógus állás hirdetés

2023. november 28.

a Magyar Nemzeti Múzeumpályázatot hirdetMÚZEUMPEDAGÓGUSmunkakör betöltésére A jogviszony időtartama:határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővelFoglalkoztatás jellege: heti 40 óraA munkavégzés helye: MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye 4562 Vaja...

HIRDETMÉNY

2023. november 16.

H I R D E T M É N Y ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY VAJA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2023 NOVEMBER 23-ÁN /CSÜTÖRTÖKÖN/ DU. 13.30 ÓRAI KEZDETTEL KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT...

H I R D E T M É N Y

2023. szeptember 14.

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY DR. BÍRÓ ENIKŐ ÜGYVÉD 2023. SZEPTEMBER 14-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) DE. 8.30 ÓRÁTÓL INGYENES JOGI TANÁCSADÁST TART A VAJAI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN. A KÖVETKEZŐ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONT: 2023. SZEPTEMBER...

Pályázat SEGÉDMUZEOLÓGUS munkakör betöltésére.

2023. augusztus 22.

a Magyar Nemzeti Múzeumpályázatot hirdetSEGÉDMUZEOLÓGUSmunkakör betöltésére A jogviszony időtartama:határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővelFoglalkoztatás jellege: heti 40 óraA munkavégzés helye: MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye 4562 Vaja...

Környezetvédelmi engedély

2023. július 18.

Határozat

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS LAKOSSÁGI FÓRUM MEGHÍVÓ

2023. július 12.

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS LAKOSSÁGI FÓRUM MEGHÍVÓ

Büfé üzemeltetésre pályázati kiírás

2023. június 22.

Pályázati kiírás büfé céljára szolgáló helyiség bérbeadására Vaja Város Önkormányzata (4562. Vaja, Damjanich u. 71.) mint Bérbeadó, a tulajdonában lévő Vaja 2301 hrsz. „Látogatói központ büféje” megnevezésű ingatlan bérbeadására a...

Nyírség-Szatmár-Bereg kisvíztereinek rehabilitációjának előzetes vizsgálata

2023. május 11.

Nyírség-Szatmár-Bereg kisvíztereinek rehabilitációjának előzetes vizsgálata Határozat

Határozat

2023. május 04.

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 8/2023. (IV. 24.) HATÁROZATA A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívásról

Álláshírdetés intézményvezető (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére

2023. április 28.

Álláshírdetés intézményvezető (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére Társulási Tanács 8_2023.(IV. 24.) határozata

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE

2023. április 24.
KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021.05.28 napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján, Vaja...

Közlemény

2023. március 29.

Közlemény

Álláspályázatok

2023. március 17.

A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Közönségkapcsolati szakember munkakör betöltésére. A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Teremőr munkakör betöltésére.

Vajai főfolyás vízrendezése

2023. március 07.

Vajai főfolyás vízrendezése.pdf

Közmeghallgatás tartásának elrendelése

2023. március 07.

Közmeghallgatás tartásának elrendelése.pdf

 

 

 

 

top_3_2_1_16_sb1_2018_00018_c_fekvo_nyomdai.png

 

efop 1 5 3 16 2017 00022 c fekvo nyomdai konzorciumi név

 

top 5 3 1 16 sb1 2017 00009 c fekvo nyomdai

 

mfp falutabla sablon 50x60cm

 

efop 4 1 7

 

efop 4 1 7

 

1826031607 c fekvo nyomdai 1

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.