Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ez a weboldal sütiket használ a helyes működéséhez, valamint személyre szabott tartalmak megjelenítéséhez. Ön az oldal böngészésével beleegyezik a sütik használatába. További információ

Értettem

Tisztelt Látogató!

 

Ez az weboldal ún. sütiket használ bizonyos szolgáltatások biztosításához,  harmadik fél által anonim módon gyűjtött látogatási statisztikák készítéséhez, illetve célzott hirdetések megjelenítéséhez. A Google által gyűjtött adatokról egyebek mellett itttájékozódhat.

 

A sütik kis méretű adatcsomagok, fájlok, melyeket a legtöbb böngésző alapbeállítás szerint automatikusan fogad és tárol az Ön gépén, illetve visszaküldi az adott weboldal meglátogatásakor. Természetesen Önnek bármikor módja van böngészőjében a sütik törlésére, letiltására, szükség esetén újbóli engedélyezésére. Mindazonáltal a sütik letiltásával oldalunk számos funkciója nem használható. Így például, de nem kizárólag, nem használható webáruházunk, nem tud fórumunkban hozzászólást írni, szakértőinkhez kérdést intézni. Ön az oldalunk böngészésével elfogadja a sütik használatát, amennyiben letiltotta azokat, tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások nem vagy nem megfelelően működnek.

 

Népszerűbb böngészők beállításairól az alábbi oldalakon olvashat:

 

Chrome

 

Firefox

 

Internet Explorer

FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN VERSENYEZTETÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN VERSENYEZTETÉS ÚTJÁN

TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

 1. Bevezetés
 2. Vaja Város Önkormányzata (4562 Vaja, Damjanich u. 71., a továbbiakban: Ajánlatkérő) a 23/2022. I.28.) számú képviselő-testületi határozata alapján a jelen egyfordulós pályázati felhívásban foglalt feltételek és célkitűzések keretei között értékesíteni kívánja a kizárólagos tulajdonában álló, Vaja belterület 429 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, jelenleg kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanjait (a továbbiakban: Ingatlan). Az értékesítésre egyben kerül sor, részajánlat nem tehető.
 3. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. § (1) bekezdése és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. § (5) bekezdése alapján az Ingatlan értékesítése versenyeztetési eljárás útján történik az összességében legkedvezőbb (a vételár és a hasznosítás feltételeit, mint értékelési szempontokat vizsgálva) ajánlatot előterjesztő Pályázó vagy Pályázók számára.
 4. Az Ingatlan
 5. Az Ingatlan teljes területi nagysága: 2018 m2.
 6. Az Ingatlan jellege: kivett lakóház, udvar
 7. Az Ingatlan a település rendezési tervében kertvárosi lakóövezetbe tartozik
 8. Az ingatlan körbekerített terület.

 

 1. Az Ingatlan közműellátottsága:        ivóvízzel ellátott

 

                                                                                       elektromos árammal ellátott

                                                                                     

         földgáz csatlakozási lehetőség

         

         szennyvízelvezetésre csatlakozás biztosított

 

 

 1. Az Ingatlan szilárd burkolatú útról, a 49. számú útról közvetetten megközelíthető. Az építés idejére a közlekedési korlátozás polgármesteri hatáskörben behajtási engedéllyel feloldható.
 2. Az Ingatlan per- és igénymentes, az Nvt. alapján a Magyar Állam elővásárlási jogosult.
 3. Az Ingatlant adók és adók módjára behajtható köztartozások nem terhelik.

 

 1. Pályázó az Ingatlan vételárát egy összegben, valamint nettó Ft/négyzetméter áron is köteles megjelölni.
 2. Az eladásra kerülő ingatlanokért az összességében megajánlható minimális ár bruttó 3.500.000 Ft. A jelen pontban rögzített minimum ár alatti ajánlat érvénytelen.
 3. A vételárat a hasznosítás jellegéből adódóan általános forgalmi adó terhelheti, kivéve ha a terület természetes személy részére, termőföldként kerül értékesítésre.
 4. A vételárat magyar forint (HUF) pénznemben és nettó összegben kell meghatározni.
 5. Az Ingatlan hasznosításának célhoz kötöttsége és egyéb feltételei
 6. Ajánlatkérő az Ingatlant célhoz kötött hasznosítási előírásokkal értékesíti az alábbi feltételek szerint (melyek minden költségvonzata és beruházói kockázata kizárólag a Pályázót terheli):
 7. környezetkímélő, a környező lakóterületekre figyelemmel alacsony zajkibocsátású és a lakók zavarásától mentes tevékenységet kell megvalósítani az elidegenítésre kerülő Ingatlanon;
 8. az Ajánlatkérő az ingatlanokon lakásépítési projekteket lát szívesen, illetve tart összeegyeztethetőnek a település hosszú távú fejlesztési céljaival, de ettől eltérő, innovatív, a 17. a) és b) pontoknak maradéktalanul megfelelő projekteket is elfogadhatónak tart;
 9. az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 1 éven belül meg kell kezdeni a terület hasznosítását.
 10. A pályázati eljáráson való részvétel feltételei
 11. A pályázati eljárásban azon Pályázó tehet (a pályázati felhívásban foglalt további feltételek teljesítését meghaladóan) érvényesen ajánlatot, amely:
 12. a) az Nvt. 13. § (2) bekezdésében foglalt követelménynek megfelelően az Nvt. 3. § (1) bekezdése szerint „átlátható szervezet”;
 13. b) devizabelföldi természetes személy, jogi személy vagy egyéni vállalkozó;

c.) Ajánlatkérő felé nem áll fenn lejárt tartozása.

 1. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei
 2. Az ajánlatot tartalmazó borítékon az alábbi hivatkozást kell feltüntetni: „Pályázati ajánlat a 429 hrsz. önkormányzati terület megvételére és hasznosítására. TILOS felbontani az előírt időpont előtt! ”


 1. Pályázónak az ajánlat minden oldalát cégszerűen alá kell írnia.

 

 1. A benyújtott pályázatnak érvényességi kellékként tartalmaznia kell:
 2. a pályázó nevét, székhelyét;
 3. a pályázó postai, elektronikus és telefon elérhetőségeit;
 4. a pályázó rövid bemutatását;
 5. a vételárat;
 6. a pályázati kiírásban foglalt valamennyi feltétel és tájékoztatás megismeréséről, tudomásul vételéről és elfogadásáról szóló nyilatkozatot (külön okiratba foglalt 3. számú mellékletként);
 7. az ellenszolgáltatás teljesítésének módját és ütemezését;
 8. a pályázó által vállalt további kötelezettségre vonatkozó ajánlatot;
 9. a pályázati kiírásban előírt és annak megfelelő ajánlati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást (4. számú mellékletként);
 10. a pályázati kiírásnak megfelelő ajánlattételi kötöttségre vonatkozó kötelezettségvállalást (külön okiratba foglalt 5. számú mellékletként);
 11. az Ingatlanon a jelen pályázati felhívás IV. fő pontjában meghatározottak szerinti célhoz kötöttség keretében végezni tervezett beruházás és gazdasági tevékenység bemutatását;

 

 

 • Ajánlati biztosíték

 

 1. Az ajánlat érvényességi feltétele, hogy a Pályázó a pályázat benyújtása előtt és a pályázathoz mellékletként csatolt bizonylattal igazoltan 1.000.000,-Ft összegű ajánlati biztosítékot megfizetett az Ajánlatkérő Takarékbanknál vezetett, 67800223-00387347 számú bankszámlájára.

 

 1. Nyertes ajánlat esetében az ajánlati biztosíték telj es összege a vételárba vételárrészként beleszámít.

 

 1. Pályázó elveszti a befizetett ajánlati biztosítékát, ha az ajánlatát az ajánlati kötöttsége ideje alatt visszavonja. (Ptk. 6:75. § (3) bek.)

 

 1. Pályázó elveszti az ajánlati biztosítékát, ha Ajánlatkérő nyertesnek (illetve másodlagos nyertesnek) minősíti, azonban az ajánlati kötöttség időtartama alatt a Pályázó érdekkörében felmerülő ok miatt az Ingatlan adásvételi szerződés megkötésére nem kerül sor.
 2. Az ajánlati biztosítékot Ajánlatkérő minden egyéb esetben visszafizeti, így ha:
 3. Ajánlatkérő a pályázati kiírást visszavonja;
 4. Pályázó a már benyújtott pályázatát a benyújtási határidő lejárta előtt és joghatályosan visszavonj a;
 5. a pályázat érvénytelenségének vagy eredménytelenségének megállapítására kerül sor;
 6. az ajánlati kötöttség lejárt;
 7. az ajánlati biztosítékot megfizető Pályázó ajánlatát Ajánlatkérő nem nyilvánította első vagy második helyezeti nyertesnek.
 • Az ajánlat benyújtása
 1. Az ajánlat beérkezési határideje: március 18. (péntek), 12:00 óra.
 2. A beérkezési határidőn túl érkező ajánlat érvénytelen.
 3. A pályázó a pályázatot zárt borítékban, jelen pályázati kiírás 20. pontjában megjelölt azonosító jelzéssel ellátva, egy eredeti és két másolati példányban magyar nyelven terjesztheti elő érvényesen postai úton, személyesen vagy meghatalmazottja útján a Vaja Város Önkormányzata, 4562 Vaja, Damjanich u. 71. címen (személyesen a Titkárságon). Az egzakt módon meghatározott pályázati határidőre figyelemmel, a postai úton előterjeszteni kívánt pályázat esetén a Pályázó kockázata, hogy a pályázat határidőben beérkezzen.
 4. Hiánypótlás
 5. Ajánlatkérő az egyszeri és csak az alaki hibák orvosolására szolgáló, kizárólag felhívásra (e-mail útján) történő és 5 napos határidőhöz kötött hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
 6. Az ajánlatok bontása
 7. Az ajánlatok bontásának helye és időpontja: Vaja Város Önkormányzata

4562 Vaja, Damjanich u. 71., Polgármesteri iroda titkársága, 2022.03.18. 13:30 óra.

 1. Az ajánlatok bontásánál Ajánlatkérő és a Pályázók (Pályázók törvényes képviselője vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazottja) lehetnek jelen.
 2. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül.
 3. A Pályázó ajánlati kötöttsége
 4. A Pályázó Ptk. 6:75. §-a szerinti ajánlati kötöttsége a pályázata bontásával beáll.
 5. Az ajánlati kötöttség beálltát követően a Pályázó az ajánlatát nem módosíthatja, illetve azt csak az ajánlati biztosíték elvesztésének ódiumával vonhatja vissza.
 6. Pályázó a nyertességét megállapító érdemi határozat meghozatalát követő 150 napig kötve marad az ajánlatához.
 7. Feloldja a Pályázó ajánlati kötöttségét:
 8. a pályázati eljárás eredménytelenségének a kimondása;

                             a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítása;

              az ajánlata érvénytelenné nyilvánítása.

 • A pályázatok értékelése
 1. A pályázatokat Ajánlatkérő által létrehozott legalább 3 fős bizottság a bontást követő 15 napon belül érvényességi és tartalmi szempontból értékeli, és az elbírálásra vonatkozó javaslat indokolásával a döntéshozó részére előterjeszti.
 2. A döntéshozó a pályázatok érvényességéről, a pályázati eljárás eredményességéről, valamint a nyertes pályázatról a pályázatok bontását követő 30 napon belül köteles dönteni, mely határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A döntéshozó az érdemi döntést követően a pályázati eljárás eredményét haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül, írásban közli a Pályázókkal.
 3. A vételár a hasznosításra adott ajánlattal, továbbá a pályázati felhívásban foglaltakat összevetve és összességében kerül értékelésre.
 4. Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a nyertes mellett másodlagos nyertes kihirdetésére.
 • A szerződéskötés
 1. Ajánlatkérő az Ingatlan vonatkozásában a nyertes Pályázóval a nyertes pályázatában a hasznosításra vállalt kötelezettségek keretei között és annak megfelelően köt adásvételi szerződést.
 2. A jelen pályázati felhívásban meghatározott feltételek és tényállás az ingatlan adásvételi szerződés tartalmi elemeit alkotják.
 • Egyéb feltételek
 1. A nyertes Pályázó a vételár teljes megfizetését követően birtokba veheti az Ingatlant azzal, hogy a tulajdonjog átszállásának (földhivatali bejegyzésének) esetleges akadálya vagy lehetetlenülése esetén az Ingatlanon vagyoni ráfordítással történő beruházást az eredeti állapot helyreállítási kötelezettségével és Ajánlatkérővel szembeni kártérítési igény nélkül, saját felelősségére és kockázatára végezhet.

 

 1. Az Ingatlan bármikor megtekinthető.
 2. További információ az alábbi személytől és elérhetőségeken kérhető: Tisza Sándor Rajmund polgármester, tel.: +36 44 584-017 e-mail. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 3. Az Ingatlan adásvételével és tulajdonszerzésével kapcsolatban felmerülő költségeket (vagyonszerzési illeték, földhivatali eljárás díja, ügyvédi vagy közjegyzői költség) a nyertes Pályázó viseli.
 4. Ajánlatkérő (érvényes ajánlatok esetében is) fenntartja magának azt a jogot, hogy a versenyeztetést annak bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa és egyik Pályázóval se kössön szerződést. A Pályázó az ajánlata benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén Ajánlatkérővel szemben az ajánlati biztosíték visszafizetésen kívül semmiféle kártérítési, kártalanítási vagy egyéb jogcímű követeléssel nem élhet.
 5. Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése szerint előzetesen kiköti legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Pályázóval szemben a szerződés megkötésének megtagadási jogát.
 6. A pályázati felhívás iratanyagának megküldése elektronikus úton történik, azért díjat nem kell fizetni.
 7. A pályázati eljárásra 12/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelettel módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló Vaja Város Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2016. (VI.09.) önkormányzati rendelete (annak 3. számú melléklete) az irányadó.

Vaja, 2022. február 17.

Vaja Város Önkormányzata

 

 

Tájékoztató

 

Értesítem a Vaja tóparton élő lakosokat, hogy

 1. január 18-án /kedden/ az áramszolgáltatás szünetel.

 

Az E-On munkatársai a hiba kijavításán dolgoznak.

 

Kérem megértésüket!

 

/:Tisza  Sándor  Rajmund:/

polgármester


TÁJÉKOZTATÓ

 

Értesítem  a  Tisztelt  lakosságot,  hogy  a

 

Polgármesteri  Hivatalban

 1. 01. 18. napjától –  határozatlan  ideig

 

a  járványügyi  helyzetre  való  tekintettel

 

ügyintézésre  a  06/44-584-018  telefonszámon,

vagy  személyesen

a  Polgármesteri  Hivatal  ügyfélterében  van  lehetőség.

 

Kérem  a  Tisztelt  lakosság  megértését!

 

 

/:Tisza  Sándor  Rajmund:/

polgármester

 

H I R D E T M É N Y

2023. szeptember 14.

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY DR. BÍRÓ ENIKŐ ÜGYVÉD 2023. SZEPTEMBER 14-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) DE. 8.30 ÓRÁTÓL INGYENES JOGI TANÁCSADÁST TART A VAJAI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN. A KÖVETKEZŐ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONT: 2023. SZEPTEMBER...

Pályázat SEGÉDMUZEOLÓGUS munkakör betöltésére.

2023. augusztus 22.

a Magyar Nemzeti Múzeumpályázatot hirdetSEGÉDMUZEOLÓGUSmunkakör betöltésére A jogviszony időtartama:határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővelFoglalkoztatás jellege: heti 40 óraA munkavégzés helye: MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye 4562 Vaja...

Környezetvédelmi engedély

2023. július 18.

Határozat

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS LAKOSSÁGI FÓRUM MEGHÍVÓ

2023. július 12.

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS LAKOSSÁGI FÓRUM MEGHÍVÓ

Büfé üzemeltetésre pályázati kiírás

2023. június 22.

Pályázati kiírás büfé céljára szolgáló helyiség bérbeadására Vaja Város Önkormányzata (4562. Vaja, Damjanich u. 71.) mint Bérbeadó, a tulajdonában lévő Vaja 2301 hrsz. „Látogatói központ büféje” megnevezésű ingatlan bérbeadására a...

Nyírség-Szatmár-Bereg kisvíztereinek rehabilitációjának előzetes vizsgálata

2023. május 11.

Nyírség-Szatmár-Bereg kisvíztereinek rehabilitációjának előzetes vizsgálata Határozat

Határozat

2023. május 04.

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 8/2023. (IV. 24.) HATÁROZATA A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívásról

Álláshírdetés intézményvezető (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére

2023. április 28.

Álláshírdetés intézményvezető (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére Társulási Tanács 8_2023.(IV. 24.) határozata

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE

2023. április 24.
KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021.05.28 napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján, Vaja...

Közlemény

2023. március 29.

Közlemény

Álláspályázatok

2023. március 17.

A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Közönségkapcsolati szakember munkakör betöltésére. A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Teremőr munkakör betöltésére.

Vajai főfolyás vízrendezése

2023. március 07.

Vajai főfolyás vízrendezése.pdf

Közmeghallgatás tartásának elrendelése

2023. március 07.

Közmeghallgatás tartásának elrendelése.pdf

OMSZ tájékoztató

2023. február 13.
OMSZ tájékoztató

HIRDETMÉNY

2023. február 07.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály.

TÁJÉKOZTATÁS

2022. december 01.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Vaja Város Képviselő-testülete a 18/2022.(XI.09.) önkormányzati rendeletével 2022. december 1. napjától módosította a temetkezési díjakat az alábbiak szerint: 1./ Sírhelyek díja 25 évre :...

HIRDETMÉNY

2022. november 09.

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT ÜZEMELTETI VAJA TELEPÜLÉS SZENNYVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉT. ÜZEMELTETÉSI FELADATOK KERETÉBEN 2022.11.14. – 2022.12.01. KÖZÖTT FÜSTGENERÁTOROS ELLENŐRZÉST HAJTANAK VÉGRE VAJA SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZATON,...

HIRDETMÉNY

2022. október 27.

HIRDETMÉNY ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY OKTÓBER 28. NAPJÁTÓL - MÁRCIUS 17. NAPJÁIG A TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD RENDSZER MŰKÖDTETÉSE A SZ.SZ.B.MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VALAMENNYI JÁRÁSI IDVATALÁBAN FELFÜGGESZTÉSRE KERÜL. A MÁTÉSZALKAI JÁRÁSI HIVATAL...

TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD

2022. augusztus 30.

HIRDETMÉNY ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A SZ. B. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MÁTÉSZALKAI JÁRÁSI HIVATALÁNAK TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDJE SZEPTEMBER 05. NAPJÁTÓL MINDEN HÉTFŐI NAPON 12.30 ÓRÁTÓL – 14.00 ÓRÁIG TART ÜGYFÉLFOGADÁST A...

Inkubátorház

2022. július 15.

Határozat

Tarló- és növényi hulladék égetésének szabályai

2022. június 24.

Tarló- és növényi hulladék égetésének szabályai.pdf

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai

2022. június 24.

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai.pdf

Mg-i gépek és aratás tűzvédelmi szabályai

2022. június 24.

Mg-i gépek és aratás tűzvédelmi szabályai.pdf

Bejelentőlap engedélyezett égetéshez

2022. június 24.

Bejelentőlap engedélyezett égetéshez.pdf

Közlemény

2022. június 09.

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezésieljárásról.

Veszettség vírus

2022. április 12.
Veszettség vírus

 

 

 

top 3 2 1 16 sb1 2018 00018 c fekvo

 

efop 1 5 3 16 2017 00022 c fekvo nyomdai konzorciumi név

 

top 5 3 1 16 sb1 2017 00009 c fekvo nyomdai

 

mfp falutabla sablon 50x60cm

 

efop 4 1 7

 

efop 4 1 7

 

1826031607 c fekvo nyomdai 1

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.